مرکز نوآوری و فناوری - اخبار

  وبينار تخصصي با سخنراني دکتر صمد خاکسار

 تاريخ: 03/07/00

 


برگزاری وبینار تخصصی Recent Progress of Synthetic Methodologies Toward Macrocycles

زمان برگزاری: 7 مهرماه 1400 ساعت 17
لینک اصلی: Skyroom.online/ch/asmu/sfw


 درج در سايت توسط : ino