مرکز نوآوری و فناوری - اخبار

 وبينار اموزشي تشريح زيست بوم نوآوري و فناوري کشور و حاميان حوزه فناوري و نوآوري

 تاريخ: 08/04/00

 

وبينار اموزشي تشريح زيست بوم نوآوري و فناوري کشور و حاميان حوزه فناوري و نوآوري

زمان برگزاری: 15 تیرماه ساعت 10 الی 12


 درج در سايت توسط : ino